ગજરાજ

ગજરાજ

દુન્યવી વિશાળકાય યા ગજરાજ હાથી
દ્વિપ પર સારંગ વારણ આ માનવ સાથી

હસ્તી લંબ દંતી ને શુંડાલ દ્વિવર્ણતા ઇભ
સૂંઢ સમાવે નાસિકા, ઓષ્ઠ દંત ને જીભ

મતંગ માતંગ શાંત સાંકેતિક ભાષા ઘણી
ગય ગયંદ કુંજર અંકુશ મહાવત છે ધણી

સિંધુર દ્વિરદ વ્યાલ સૂંઢ લચીલી શ્યામ
કુંભી શુંડી લઘુ પુંછ સ્તંભ પાય વ્યાયામ

મયગલ દ્વિરદ કર્ણ સૂપડા વામ ગરદન
ડોળા ઘણા જનાના ડર ભીમકાય બદન

કુંજર મેગળ મતંગજ ખોપરી બિનભાર
ધીમી ચાલ મદમસ્ત પ્રિય અતિ આહાર

દુન્યવી વિશાળકાય યા ગજરાજ હાથી
ગજ લગૂત કહી મારે ભીરે બોલ્યે નાથી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s