વાવાઝોડું

વાવાઝોડું

થરથરતા માનવ, દાનવ અને દેવતા
સાંભળીને વાત કે ઝંઝાવાત આવતા

પધારીયે ગમે ત્યારે કરીયે નહીં વાત
આવી ચડું વાયુગોળા લઇને ચક્રવાત

ક્યારેક ઘુમતા ઉપર આભમાં ચડવા
આડા ને ઉભા ફરતા છાપરા ઉડાડવા

લાવતા વાવાદળ ભૂ અફાટ ઢોળતા
રેલાવી વાદળ નાના મોટા ઢંઢોળતાં

વંટોળિયો સ્વભાવે ઠંડો હોય કે ગરમ
વાદ વિવાદ વાત જરાય નહીં નરમ

રંઝાડતાં ઘર ભાંગતા કંઈક ડુબાડતા
માસૂમ બેગુનાહને યમ પાસે ઉડાડતા

થરથરતા માનવ, દાનવ અને દેવતા
પશુ ને પંખીની ઉપાધિ અનંત લાવતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s